Werkgeverslasten

Op deze pagina leggen wij kort uit wat werkgeverslasten zijn.

Kenniscentrum
Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn de kosten die de werkgever betaald over het loon van een werknemer.

Een gedeelte van de werkgeverslasten is wettelijk verplicht. De hoogte van deze lasten verschilt per cao. De vuistregel die gebruikt wordt voor het berekenen van deze lasten is 30%.

Wat valt onder werkgeverslasten?

Dit bedraagt 8% over het totale brutoloon. Is er een cao van toepassing waarin staat dat er geen recht is op vakantiegeld?

Dan heeft de medewerker alsnog recht op 108% van het brutoloon.

Vakantiegeld wordt gewoonlijk jaarlijks uitbetaald met het loon in de maand mei.

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Ben je arbeider? Dan betaal je een premie. Heb je geen inkomen? Dan hoef je geen premie te betalen, maar toch ben je verzekerd.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is een basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt ontvangt dit pensioen vanaf de AOW-leeftijd tot het overlijden.

Algemene nabestaandenwet (ANW)

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voort de partner en kinderen. Met een uitkering via de ANW zijn zij verzekerd van een basisinkomen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz regelt zware intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Dit zijn premies die werkgevers afdragen voor werknemers in de loondienst.

Werkloosheidwet (WW)

Werknemers die geheel of gedeeltelijk werkloos raken kunnen een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, heeft hij of zij mogelijk recht op een uiterking op basis van de WIA. Een van de voorwaarde is wel dat de werknemer voor minstens 35% arbeidsongeschikt is.

De WIA heeft twee varianten: de WGA, (Wet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de IVA, voor volledig arbeidsongeschikten.

Ziektewet (ZW)

Als werkgever moet het loon van een zieke werknemer (indien deze er recht op heeft) gewoon doorbetaald worden tot deze weer beter is.

Als werkgever wordt hier aan mee betaald.