ALGEMENE VOORWAARDEN Goodings Solutions B.V.

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.goodingssolutions.com (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Als je een vraag hebt over deze voorwaarden of om een andere reden contact met ons op wil nemen door een mail te sturen naar info@goodingssolutions.com .

Het adres van Goodings Solutions B.V. is Maarsenhof 237, 1106 PC Amsterdam, met KvK-nummer: 77079779

 

Voorwaarden Versie: 03-2020.1

 

 

 

Artikel 1 – Algemeen

De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.

Wij zullen je de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website.

Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.

Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met je zijn overeengekomen.

Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Het Platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waarbij werknemer en werkgever bij elkaar worden gebracht. Hiernaast kan er direct gesolliciteerd worden bij Goodings Solutions, of aangesloten bedrijven, om vervolgens uitgenodigd te worden voor een sollicitatie gesprek. (de “Dienst”)

Wij zijn geen partij bij de afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt.

Wanneer je een conflict krijgt met een andere gebruiker moeten jullie dit conflict zelf oplossen.

Artikel 3 – Gebruiksregels van de Website

Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:

– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

– Ongevraagde reclame (spam);

– Foute of misleidende informatie; en

– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

Je bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.

Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt kun je een bericht sturen naar info@goodingssolutions.com.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website.

Artikel 5 – Gebruikersaccount

Je moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.

Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen

Wij bieden de Dienst gratis aan.

Het kan zijn dan wij in de toekomst besluiten dat we gebruikers laten betalen, we zullen dit dan op tijd bekend maken. In dat geval mag je jouw account met onmiddellijke ingang gratis opzeggen.

Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je(deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of jouw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

• jouw account te verwijderen; en

• onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 9 – Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen Werkgevers en Werkzoekende . Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;

directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 11 – Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 12 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:

– niet-exclusief;

– kosten- en rechtenvrij;

– overdraagbaar;

– wereldwijd.

Door de Website te gebruiken, verklaar je dat:

– je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of

– je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.

Je mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 14 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Algemene Voorwaarden (B2B) – Goodings Solutions B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Goodings Solutions B.V. (“Goodings Solutions”). Het adres van Goodings Solutions is Maarsenhof 237, 1106 PC Amsterdam, met het KvK-nummer 77079779.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@goodingssolutions.com, 020 210 1239 of per post: Goodings Solutions B.V., Maarsenhof 237, 1106 PC Amsterdam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 

Voorwaarden Versie: 03-2020.1

 

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het ter beschikking stellen van personeel aan derden met als doel deze uit te zenden tegen een van te voren besproken vergoeding.

 

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Goodings Solutions en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.goodingssolutions.com.

 

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

 

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Goodings Solutions gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan Goodings Solutions gegevens verstrekt, mag Goodings Solutions ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

 

Artikel 5 – Prijs

 1. Goodings Solutions mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Als Goodings Solutions genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Goodings Solutions en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Goodings Solutions zal wekelijks factureren.

Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Goodings Solutions. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

– 15% over de eerste € 2.500;

– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;

– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;

– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;

– 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

De volledige vordering van Goodings Solutions op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 7 – Contractsduur

 1. Goodings Solutions en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

 

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Goodings Solutions de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Goodings Solutions.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Goodings Solutions eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Goodings Solutions. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Goodings Solutions de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Goodings Solutions opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 

Artikel 9 – Derden

Goodings Solutions mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

Artikel 10 – Uitvoering opdracht

 1. Goodings Solutions zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Goodings Solutions verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Goodings Solutions om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Goodings Solutions de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Goodings Solutions is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Goodings Solutions is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 11 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Goodings Solutions kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Goodings Solutions zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Goodings Solutions mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 12 – Opschorting, ontbinding

 1. Goodings Solutions mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Goodings Solutions mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Goodings Solutions dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging

 

 1. Als Goodings Solutions de opdracht tussentijds opzegt, zal Goodings Solutions zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Goodings Solutions extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Goodings Solutions mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
 • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Goodings Solutions hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Goodings Solutions kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 week dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Goodings Solutions zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Goodings Solutions het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Goodings Solutions levert, blijft eigendom van Goodings Solutions totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Goodings Solutions veilig te stellen.
 3. Als Goodings Solutions zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Goodings Solutions om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Goodings Solutions deze terug kan nemen.

 

Artikel 16 – Garanties

 1. Goodings Solutions garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Goodings Solutions niets aan kan doen.

 

Artikel 17 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Goodings Solutions de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Goodings Solutions die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. Goodings Solutions is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Goodings Solutions.
 2. Goodings Solutions is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Goodings Solutions is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €250,00.
 4. De aansprakelijkheid van Goodings Solutions is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Goodings Solutions.

 

Artikel 19 – Privacy Statement

Goodings Solutions beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

 

Artikel 20 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Goodings Solutions is één jaar.

 

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Goodings Solutions voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Goodings Solutions toerekenbaar is.
 2. Als derden Goodings Solutions aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Goodings Solutions zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Goodings Solutions, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 22 – Intellectuele eigendom

 1. Goodings Solutions behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Goodings Solutions verstrekt zijn.

 

Artikel 23 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Goodings Solutions alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Goodings Solutions zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Goodings Solutions optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Goodings Solutions niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 

Artikel 24 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 25 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 26 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 27 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

 

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van onze website.

Algemene Voorwaarden (Business-to-Business)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtgever die gebruik maakt van onze dienstverlening.